Release Notes за Fedora 7

Igor Miletic grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca
Thu Apr 26 18:43:13 UTC 2007


Поздрав свима,

Поставио сам најновије белешке за издање Федоре 7 на Путл. Има око 300
низова да се преведе до 2. маја ако желимо да се укључе са новом
Федором. 

Нисам у стању тренутно да то урадим сам, али ако се сва тројица укључимо
(око 100 параграфа по особи), мислим да би могли предати то на време.

Одговорите ако сте заинтересовани или имате довољно времена па да
започнемо?

Поздрав,
Игор
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20070426/5d517475/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list