Белешке

Igor Miletic grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca
Mon Apr 30 19:52:54 UTC 2007


Здраво свима,

Белешке су преведене, остало још само 6 нејасних превода, од којих 5 је
превод израза kernel flavour.

Можете наћи html белешки овде:

http://miletic.omic.carleton.ca:8081/RELEASE-NOTES-sr/

Требало би вероватно проћи бар још једном кроз белешке да се исправе
грешке.

Поздрав,
Игор
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20070430/8f04c6c9/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list