Bugzilla извештај о грешци у српском преводу

Igor Miletic grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca
Tue Jun 5 18:42:32 UTC 2007


Здраво Милоше,

Федора ће додати опцију за пријављивање грешака у преводу. Требали су им
контакти за сваки језик. За ту сврху додао сам тебе и себе као контакт
овде http://fedoraproject.org/wiki/L10N/Teams#owners.list
Је ли то у реду?

Поздрав,
Игор
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20070605/7e84031a/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list