Снимак превода Федоре

Часлав Илић caslav.ilic at gmx.net
Thu Jun 26 21:35:34 UTC 2008


У вези са отпочињањем рада на Појмовнику (в. скорију поруку на Сорти,
http://groups.google.com/group/sorta/browse_thread/thread/e9398b59c5cfbb08?hl=sr),
користио би ми тренутни пресек целог превода Федоре, да могу да бунарим и
изразе у њој коришћене. Довољна би била само привремена архива са ПО
датотекама, или тако нешто; ако је запетљано, за ову конкретну намену није
ми неопходан начин да повремено ажурирам превод — мада се не бих бунио ако
може и то :)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20080626/1590f878/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list