translate 2

Sangkeet Bosagoranut seniorlog at hotmail.com
Fri Jun 6 17:29:22 UTC 2014


 From: seniorlog at hotmail.com
To: trans at lists.fedoraproject.org
Subject: 
Date: Mon, 2 Jun 2014 11:06:53 +0700
The Fedora Localization Project 
â»Ãਤ°Ò¹ËÅÑ¡¢Í§ Fedora
 
The goal of the Fedora Localization Project (FLP) is to bring everything around Fedora (the Software, Documentation, Websites and culture) closer to local communities (countries, languages and in general cultural groups). Usually this involves doing translations via PO files but is certainly not limited to that.
¨Ø´ÁØè§ËÁÒ¢ͧâ¤Ã§¡ÒùÕé¤×Í à¾×è͹ӷءÊÔ觷ءÍÂèÒ§¢Í§ à¿â´ÃèÒ(äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹«Í¿áÇÃì, º·¤ÇÒÁ, àǻ䫵ì, áÅÐÍ×è¹æ) ·Õè¶Ù¡»Ô´ºÑ§´éǾ×é¹·Õè(ÁÕ»ÃÐà·È,ÀÒÉÒ,áÅСÅØèÁµèÒ§æ). ÁÒà»Ô´à¼Ââ´ÂÇÔ¸Õ PO file áµè¡çÂѧäÁè¶Ö§¢¹Ò´¹Ñé¹
 
 
L10N 
is an abbreviation of the term "Localization" by means of a so called numeronym, a way of replacing the middle letters of a word (in case 'ocalizatio') by naming the number of letters between the first and last letter of that word (in case 10): Localization
 
 
L10n
¤×Í¡ÒÃÂèͤÓÇèÒ Localization ´éÇÂÅѡɳзÕèà»ç¹µÑÇàŢ᷹µÑÇÍÑ¡Éõç¡ÅÒ§¤Óà»ç¹ÅѡɳСÒõÑ駪×èÍÍÂèҧ˹Ö觨֧ÁÒà»ç¹ Localization
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans/attachments/20140607/281c67e3/attachment.html>


More information about the trans mailing list