2.2

Sangkeet Bosagoranut seniorlog at hotmail.com
Sat Jun 7 11:07:59 UTC 2014


 Joining the Fedora Localization Project
à¢éÒÃèÇÁâ¤Ã§¡ÒùÕé

To learn how to join Fedora Localization Project, please refer to the Fedora Localization Guide.
àÃÕ¹ÃÙé¡ÒÃà¢éÒÃèÇÁä´é·Õè the Fedora Localization Guide.

New translators:
ÊÓËÃѺ¹Ñ¡á»Å˹éÒãËÁè

  Fedora Localization Guide
  Frequently Asked Questions
  Tools used by Fedora Localization Project
  Essential and other important modules
  Translating wiki pages 

Other useful resources:
Êèǹ·Õèà»ç¹»ÃÐ⪹ìÍ×è¹æ

  Docs Priorities
  Tips for translators
  GNOME L10n Resources
  KDE Translation HOWTO
  GNU gettext Manual 

Other ways to help:
µÑǪèÇÂàËÅ×Í·Ò§Í×è¹

  Bug Reporting
  Become a Maintainer of a language team 

From: seniorlog at hotmail.com
To: trans at lists.fedoraproject.org
Subject: 2.1
Date: Sat, 7 Jun 2014 00:30:16 +0700
Language list 
Refer to http://www.transifex.net/languages/ for an overview of how many languages are available and have 

substantial translation of our essential software. 

List of Language Names, Localized Version and Code

 

ÃÒª×èÍÀÒÉÒ 
ÍéÒ§¶Ö§ http://www.transifex.net/languages/ à¾×èÍáÊ´§ãËéàËç¹ÇèÒÁÕ¡ÕèÀÒÉÒ·Õèà»ç¹ä»ä´é áÅÐÁÕ¡ÒÃá»Å·Õèà»ç¹ÃÙ»¸ÃÃÁ¢Í§«Í

¿áÇÃì·ÕèÊӤѭ¢Í§àÃÒ 

ÃÒª×èͧ͢ª×èÍÀÒÉÒ, Localized Version and Code.
 		 	  		  		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans/attachments/20140607/d2a7e3eb/attachment.html>


More information about the trans mailing list