Apoligies Re: Dearest

J.Witvliet at mindef.nl J.Witvliet at mindef.nl
Mon Oct 3 09:37:40 UTC 2011


 

-----Original Message-----
From: users-bounces at lists.fedoraproject.org [mailto:users-bounces at lists.fedoraproject.org] On Behalf Of Hiisi
Sent: maandag 3 oktober 2011 11:29
To: Community support for Fedora users
Subject: Re: Apoligies Re: Dearest

On 3 October 2011 10:36, Frank Murphy <frankly3d at gmail.com> wrote:
> My gmail addy was got at:
> There was a login from Turkey,
> Back in control of my gmail.
>
> As I am using pop, so no idea until I got a heads up.
>

Is your password still a 'password'?

;-)
>
> Frank
--
No, probably upgraded to "secret"

______________________________________________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.


More information about the users mailing list