[coreos-status] Fedora CoreOS moving to iptables-nft