[FZH] 敲的是关机命令,结果机子重启了

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Wed Dec 14 14:49:05 UTC 2011


Æäʵ systemctl halt ºÍ systemctl poweroff ÊÇÓзֱðµÄ¡£¡£XD

Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


2011/12/14 CyrusYzGTt <cyrushmh在fedoraproject.org>

> ÓÃ halt -p êP™C°É
> ÓÚ 2011Äê12ÔÂ13ÈÕ 11:20, kejin yang дµÀ:
> > poweroff
> >
> > ÔÚ 2011Äê12ÔÂ8ÈÕ ÉÏÎç1:13£¬Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>дµÀ£º
> >
> >> init 0ûÓÐÎÊÌâ°É£¬ÎÒÒ»Ö±ÔÚ Fedora 15 Óã¬Ã»ÓÐÎÊÌâ°¡¡£Ç°¼¸Ìì˳ÊÖÉý¼¶µ½ Fedora 16£¬Ò²Ã»ÓÐÎÊÌâ¡£
> >> ÔÚ 2011-12-6 ÉÏÎç8:07£¬"Zind" <wzmindlog在gmail.com>дµÀ£º
> >>
> >>> OS, Fedora 15
> >>> ÓÐʱºî£¬ÇõÄÊǹػúÃüÁ±ÈÈç˵ sudo init 0 »òÕß sudo shutdown -P now
> >>> ½á¹û»ú×ÓÈ´ÖØÆôÁË¡­¡­
> >>> ÉñÂíÇé¿ö£¿ÕâÖÖÎÊÌ⣬Ӧ¸ÃÔõôÈëÊÖÄØ£¿
> >>> --
> >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list