[FZH] =?GB2312?B?UmU6IFtGWkhdIDIwMTAgxOqz/c+mvtuV/tb37n3h57yv?=

宏羽杜 dongfengweixiao在gmail.com
星期六 一月 1 01:32:23 UTC 2011


¶àôÒź¶°¡

ÔÚ 2010Äê12ÔÂ31ÈÕ ÏÂÎç7:11£¬Robin Lee <robinlee.sysu在gmail.com>дµÀ£º

> ×î½üÈýÄêÎÒÿ¸öÔ¶¼»áдÔ½ᣬҲдÄê½á£¬²»¹ý´ÓÕâ¸öÔ¿ªÊ¼´òËã·ÅÆúÕâ¸öÏ°¹ßÁË¡£
>
> 2010/12/31 ºêÓð¶Å <dongfengweixiao在gmail.com>
>
> > ²»ÖªµÀ´ó¼ÒÓÐûÓÐдÄêÖ¾µÄÏ°¹ß,ÎÒÒѾ­´Ó07ÄêÖÁ½ñÒ»Ö±ÔÚдÄêÖ¾,ΪµÄ¾ÍÊÇ»ØÊ×¹ýÈ¥,Õ¹ÍûδÀ´.
> > ÏÖÔÚÌùÉÏÎÒµÄÄêÖ¾µØÖ·:
> > 07Äê:
> > http://hi.baidu.com/dongfengxiao/blog/item/8b76a9b15da353500823023a.html
> > <
> http://hi.baidu.com/dongfengxiao/blog/item/8b76a9b15da353500823023a.html>
> > 08Äê:
> > http://hi.baidu.com/dongfengxiao/blog/item/0c9aec958d680d4cd1135eb8.html
> > 09Äê:
> > http://hi.baidu.com/dongfengxiao/blog/item/05bf2d24106aa220d5074243.html
> > 10Äê:
> > http://hi.baidu.com/dongfengxiao/blog/item/1667e7fd70d1c357d7887dea.html
> > ÔÚ 2010Äê12ÔÂ31ÈÕ ÏÂÎç5:45£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º
> >
> > > ÐÂÄê¿ì˜·£¡
> > >
> > > ß@ÊǽñÄê×îááÒ»‚€¾Û•þ£¬´ó²¿·ÖÅóÓÑ•þ²»•þ¶¼Íâ³ö£¿
> > >
> > > ÕˆŒ¢•þ³öϯµÄÁôÏÂÏëÁĵÄÖ÷î}°É£¡
> > >
> > > £ªwiki ¸üÐÂßM¶È (kaio)
> > >
> > > Rgds, Caius 'kaio' Chance -
> http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio(sent
> > > from mobile device)
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息