[FZH] [年志]2011年1月上旬任务

刘红丹 hongdanliu在gmail.com
星期六 一月 1 16:39:21 UTC 2011


ÆÚ´ýÔÚÐÄÖÐ :-)

ÔÚ 2011Äê1ÔÂ1ÈÕ ÉÏÎç9:31£¬ºêÓð¶Å <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º

> ¼ÙÈç´ó¼Ò¶¼ÈÏΪ²»´í,ÄÇô¾ÍÐж¯°É.
>
> ÔÚ 2010Äê12ÔÂ31ÈÕ ÏÂÎç11:12£¬Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>дµÀ£º
>
> > ²»åeµÄÐЄӣ¡
> >
> > Rgds, Caius 'kaio' Chance - http://fedoraproject.org/wiki/user:kaio(sent
> > from mobile device)
> > On 31/12/2010 8:53 PM, "ºêÓð¶Å" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
> > >
> > > ²»ÖªµÀ´ó¼ÒÓÐûÓÐдÄêÖ¾µÄÏ°¹ß.¼ÙÈçûÓÐ,ÄÇô¼ÙÈçÔ¸Òâ,ÏÖÔھͿªÊ¼°´ÄãµÄ¼üÅÌ°Ñ.Óò»ÊǺܶàµÄÓïÑÔ,×ܽáÏÂÈ¥ÄêµÄ×Ô¼º,ÆÚ¼½ÏÂÃ÷ÄêµÄ×Ô¼º.
> > >
> > >
> > > ±ÈÈçÎÒµÄ:
> > > ÏÖÔÚÌùÉÏÎÒµÄÄêÖ¾µØÖ·:
> > > 07Äê:
> > http://hi.baidu.com/dongfengxiao/blog/item/8b76a9b15da353500823023a.html
> > > <
> > http://hi.baidu.com/dongfengxiao/blog/item/8b76a9b15da353500823023a.html
> >
> > > 08Äê:
> > http://hi.baidu.com/dongfengxiao/blog/item/0c9aec958d680d4cd1135eb8.html
> > > 09Äê:
> > http://hi.baidu.com/dongfengxiao/blog/item/05bf2d24106aa220d5074243.html
> > > 10Äê:
> > http://hi.baidu.com/dongfengxiao/blog/item/1667e7fd70d1c357d7887dea.html
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Áõºìµ¤
http://liuhongdan.com/


关于邮件列表 Chinese 的更多信息