[FZH] 如何删除Ubuntu并硬盘安装Fedora14 ?

victor lee victorlee129在gmail.com
星期三 一月 19 11:13:34 UTC 2011


I think you may follow below:

first download the iso file and put it into a small partition.
(WARNING the partition will not be able to be auto mount as any dir by
setting in installation.
It means it can only be a data holding partition.)
second do this :

> # mount -o loop /path/to/iso/Fedora-14-i386-DVD.iso /mnt
>
and then

> $ cp /mnt/images /path/to/iso/

$ cp /mnt/initrd.img /mnt/vmlinuz /boot
>
next, edit the menu.lst ( grub.conf ):
clear anything like timeout=0,hiddenmenu... and so on,
and append something like:

> title Fedora 14 Install
>
root (hda,b)
>
kernel /vmlinuz
>
initrd /initrd.img
>
boot
>

where hda,b is same as your other configs.

sorry for bothering you by my poor english

Good Luck

best regards
yours VIC ,
100.1.19


2011/1/19 ÑîСÓ <yan5yang在gmail.com>

> Fedora ÓÐ usb creator µÄ
>
> https://fedorahosted.org/liveusb-creator/
>
>
> 2011/1/19 Mike <zhtx10在gmail.com>
>
> > ÎÒ04ÄêµÄÒ²¿ÉÒÔUSBÒýµ¼£¬Äª·ÇÄã²»»áÐÞ¸ÄBIOS£¿
> > ÓÚ 2011Äê01ÔÂ19ÈÕ 14:46, Liang Suilong дµÀ:
> > > ²»»á°É£¬ÎÒÒÔÇ°ÄÇ̨ 2003 ÄêÂòµÄ PC ¶¼ÄÜÓà LiveUSB װϵͳ¡£
> > >
> > > Fedora&& Debian User, former Ubuntu User
> > > My Page: http://www.liangsuilong.info
> > > Fedora Project Contributor -- Packager&& Ambassador
> > > https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
> > >
> > >
> > > 2011/1/19 Run<reveloper在gmail.com>
> > >
> > >> 2007ÄêµÄµçÄÔ£¬²»Ö§³ÖUÅÌÆô¶¯¡£¡£¡£
> > >>
> > >> 2011/1/18 Adamzyg<adamzyg在gmail.com>
> > >>
> > >>> ÕÒ¸ö´óµãµÄ£ÕÅÌ£¬ÏÂÔØFedora-14-i686-Live-Desktop.iso
> > >>> È»ºó dd if=/path/Fedora-14-i686-Live-Desktop.iso of=/dev/sdb
> > >>> È»ºóÓãÕÅÌÆô¶¯ÏµÍ³£¬°²×°¾ÍÐÐÁË¡£
> > >>>
> > >>>
> > >>> 3.2.2.1.3. Making Fedora USB Media with *dd*
> > >>> Warning ¨D These instructions could destroy data
> > >>> When you perform this procedure any data on the USB flash drive is
> > >>> destroyed
> > >>> with no warning. Make sure that you specify the correct USB flash
> > drive,
> > >>> and
> > >>> make sure that this flash drive does not contain any data that you
> want
> > >> to
> > >>> keep.
> > >>>
> > >>>  1. Plug in your USB flash drive.
> > >>>  2. Find the device name for your USB flash drive. If the flash
> drive
> > >> has
> > >>>  a volume name, look up the name in/dev/disk/by-label, or use
> findfs:
> > >>>
> > >>>  su -c 'findfs LABEL="*MyLabel*"'
> > >>>
> > >>>  If the media does not have a volume name, or you do not know it,
> run
> > >>>  dmesg after you connect the USB flash drive. The device name,
> > similar
> > >> to
> > >>>  /dev/sdc, appears in several lines towards the end of the output.
> > >>>  3. Use the dd command to transfer the ISO image to the USB device:
> > >>>
> > >>>  dd if=*path/image_name.iso* of=*device*
> > >>>
> > >>>  where *path/image_name.iso* is the ISO image file of the
> > installation
> > >> DVD
> > >>>  that you downloaded from the Red Hat Customer Portal and *device*
> is
> > >> the
> > >>>  USB flash drive. For example:
> > >>>
> > >>>  dd if=~/Download/F14-Server-i386-DVD.iso of=/dev/sdc
> > >>>
> > >>>
> > >>>
> > >>> ÔÚ 2011Äê1ÔÂ18ÈÕ ÏÂÎç5:23£¬Mike<zhtx10在gmail.com>дµÀ£º
> > >>>
> > >>>> Ö±½ÓÈÃgrub¹ÒÔغÃÁË
> > >>>>
> > >>>> ÓÚ 2011Äê01ÔÂ18ÈÕ 17:08, Run дµÀ:
> > >>>>> ÎÒ±¾Éí¾ÍÊÇ´¿Linuxϵͳ£¬²»ÐèÒªgrub4dosµÄ£¬ÄǸöʵÔÚwindowsÏ°²×°linuxµÄ·½·¨
> > >>>>>
> > >>>>> 2011/1/18 ºÃ´óÒ»Ö»Äñ<wpahipc在gmail.com>
> > >>>>>
> > >>>>>> *1.×¢Òâ±ØÐëÒªÓÐgrub4dos£¬
> > >>>>>> 2.FAT32·ÖÇø¡¢NTFS·ÖÇø¶¼¿ÉÒÔ
> > >>>>>>
> > >>>>>> 3.ÏÂÔØFedora-14-i386-DVD.iso£¬·ÅÔÚDÅÌfedora14£¨×Ô½¨£©Ä¿Â¼ÖУ¬¹ÙÍø¿ÉÏÂ
> > >>>>>>
> > >>>>>> 4.°ÑFedora-14-i386-DVD.isoµÄimagesÎļþ¼Ð½âѹÔÚµÄfedora14Ŀ¼À
> > >>>>>>
> > >> ½Ó×Å°ÑFedora-14-i386-DVD.isoµÄimagesÎļþ¼Ð½âѹÔÚµÄfedora14Ŀ¼ÀÔÙ½âѹFedora-14-i386-
> > >>>
> > DVD.isoµÄisolinuxÎļþ¼ÐÖеÄinitrd.imgºÍvmlinuz¶þ¸öÎļþÒ²·Åµ½fedora14Ŀ¼À»¹Òª°Ñinitrd.imgºÍ
> > >>>>>> vmlinuz¸´ÖƵ½CÅ̵ĸùĿ¼ÏÂ
> > >>>>>>
> > >>>>>> 5.°Ñgrub.exe¡¢grldr¡¢menu.lst·ÅÔÚCÅ̸ùĿ¼Ï£¬ÐÞ¸Ämenu.lst£¬ÔÚmenu.lst×îºó¼ÓÉÏ
> > >>>>>>
> > >>>>>> title Install Fedora 14
> > >>>>>> kernel (hd0,0)/vmlinuz
> > >>>>>> initrd (hd0,0)/initrd.img
> > >>>>>>
> > >>>>>> 6.´ò¿ªCÅ̵ĸùĿ¼£¬ÕÒµ½boot.ini£¬ÔÚ×îºóÃæ¼ÓÉÏ
> > >>>>>>
> > >>>>>> c:\grldr=GRUB
> > >>>>>>
> > >>>>>> ±£´æÖØÆô
> > >>>>>>
> > >>>>>> Ñ¡ÔñInstall Fedora 14
> > >>>>>>
> > >>>>>> 7.ÓïÑÔÑ¡Ôñchinese(simplified)£¬¾ÍÊǼòÌåÖÐÎÄ
> > >>>>>>
> > >>>>>> 8Ñ¡Ôñ¼üÅÌ£¬Ä¬ÈÏUSA
> > >>>>>>
> > >>>>>> 9.Ñ¡Ôñ°²×°·½Ê½£¬²ÉÓÃÓ²ÅÌ°²×°£¬Ñ¡Ôñhard deive
> > >>>>>>
> > >>>>>> 10.ÒÆÓÃTab¼üºÍÉÏϼüÑ¡ÖÐÖÐ/dev/sda£¬ÔÚÏÂÃæÄǸöÊäÈë¿òÀïÃæÊäÈë·¾¶:
> > >> /Fedora14/images/install.img
> > >>>>>> 11.°´ÕÕ¹âÅÌ°²×°µÄ·×Ó×°Íêϵͳ
> > >>>>>>
> > >>>>>>
> > >>>>>>
> > >>>>>>
> > >>>>>> *
> > >>>>>> ÔÚ 2011Äê1ÔÂ18ÈÕ ÏÂÎç2:20£¬Mike<zhtx10在gmail.com>дµÀ£º
> > >>>>>>
> > >>>>>>> »¹ÊÇ¿ÌÅÌ°É£¬ÅÌÀïÃæÓиöÑ¡Ïî ¡°Ìæ»»ÏÖÓÐLinux¡± ¿ÉÒÔ×Ô¶¯¸ñµôub²¢°²×°fc£¬Ó²ÅÌ
> > >>>>>>> ×°¾ÍÂé·³ÁË
> > >>>>>>>
> > >>>>>>> ÓÚ 2011Äê01ÔÂ18ÈÕ 14:15, Run дµÀ:
> > >>>>>>>> Çë½Ìһϸ÷λ£º
> > >>>>>>>> ÎҵĵçÄÔ*Ö»*°²×°ÁËUbuntu 10.10
> > >> £¬ÏÖÔÚÏë°ÑUbuntu¸ñµô£¬*Ö»*°²×°Fedora14£¬µ«ÊÇÎҿ̹âÅÌ¿ÌÁË3´Î¶¼¿Ì·ÏµôÁË£¬
> > >>>>>>>> ÏÖÔÚÏëÖ±½ÓÓ²ÅÌ°²×°£¬²»ÖªµÀÓ¦¸ÃÔõôװ£¿ÍøÉÏÕâ·½ÃæµÄ×ÊÁϺÃÏñºÜÉÙ
> > >>>>>>>> лл£¡
> > >>>>>>>> _______________________________________________
> > >>>>>>>> Chinese mailing list
> > >>>>>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >>>>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>>>>> --
> > >>>>>>> Mike.
> > >>>>>>> Blog: http://ekd123.is-programmer.com/
> > >>>>>>> Fedora Project Contributor.
> > >>>>>>>
> > >>>>>>> _______________________________________________
> > >>>>>>> Chinese mailing list
> > >>>>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >>>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>>>>>
> > >>>>>>
> > >>>>>> --
> > >>>>>>
> > >>>>>> Hi
> > >>>>>>
> > >>>>>>
> > >>>>>>
> > >>>>>>
> > >>>>>>
> > >>>>>>
> > >>>>>> Best regards
> > >>>>>> Big Bird
> > >>>>>> **
> > >>>>>> *
> > >>>>>>
> > >>>>>>
> > >>
> >
> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> > >>>>>> *
> > >>>>>> ***QQ: 353056564*
> > >>>>>> *MSN ID:  wp0822在msn.com *
> > >>>>>>
> > >>>>>> *Skype ID : wpahipc*
> > >>>>>>
> > >>>>>> *Tel:    13423972311 *
> > >>>>>>
> > >>>>>> http://netniaowo.co.cc
> > >>>>>> <http://wpah.co.cc/><
> > >>>>>>
> > >>
> >
> https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/www.macropower.com.sg
> > >>>>>> _______________________________________________
> > >>>>>> Chinese mailing list
> > >>>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >>>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>>>>
> > >>>>> _______________________________________________
> > >>>>> Chinese mailing list
> > >>>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >>>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>>
> > >>>> --
> > >>>> Mike.
> > >>>> Blog: http://ekd123.is-programmer.com/
> > >>>> Fedora Project Contributor.
> > >>>>
> > >>>> _______________________________________________
> > >>>> Chinese mailing list
> > >>>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>>
> > >>> _______________________________________________
> > >>> Chinese mailing list
> > >>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>
> > >> _______________________________________________
> > >> Chinese mailing list
> > >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> > --
> > Mike.
> > Blog: http://ekd123.is-programmer.com/
> > Fedora Project Contributor.
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
>
> ÑîСÓÂ
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息