[FZH] [fzh] 求救! 到底用什么系统好?

宏羽杜 dongfengweixiao在gmail.com
星期三 三月 30 04:39:56 UTC 2011


刚果路过,楼上继续

在 2011年3月30日 上午9:03,Michael Ding <yandy.ding在gmail.com>写道:

> 我是k 粉,鄙视我把。。。。
>
> 在 2011-3-30,上午1:42, microcai 写道:
>
> > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> > Hash: SHA1
> >
> > 于 2011年03月30日 01:28, Robin Lee 写道:
> >> 希望这楼不会演变成G粉和K粉的口水战~
> >
> > 这里基本没有K粉
> >
> >>
> >> 2011/3/30 Robin Lee <robinlee.sysu在gmail.com>:
> >>>> PS:貌似在我女朋友的电脑上出奇的稳定 ... 和驱动有关系? ... 她  intel 显
> >>>> 卡。我 NVIDIA 的。
> >>> 逼女友用Linux?
> >>> 我台式机是A卡,上网本是I卡
> >>>
> >
> > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> > Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
> >
> > iQEcBAEBAgAGBQJNkhn4AAoJEKT4Uz7oTANZjgIH/1CCYpS3lWfEyi/nYBDjrzmq
> > AGGLU5O/6yQmvEo/GLm/Cy4N1HKBoVoRg4GHwHuBJcWPaT3n7IQi/2bN1+ePDPTx
> > h0yD1q3Aw1hsiQ7ySvOWfNbzMqQJzz33pCvnLqDbIrDWjBCRxl7n348FxE+JP6n4
> > lN0SMpdbhvs0geByWzvqbpbgpcHGnDduzsopl6s+/AlwWwX2xI/BEefH09RpxBBT
> > C8Pf2EIUqVnysegoj+vyL/MZlV9U1/ntm2Dc6GULD8rRy0IJ70yUu6/X/HXWeBHD
> > l3+6FB3B/DGFsMFz5LgwrtqIrXUWaz34AfPc7tf1VW3Ac4vjtD93zOXHZGHXkuQ=
> > =p3rX
> > -----END PGP SIGNATURE-----
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> 丁彦
> Michael DING
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息