[FZH] 这个真的无语了

齐辰雄 qcxhome at hotmail.com
Sun Dec 9 05:04:46 UTC 2012
> From: litimetal at gmail.com
> Date: Sun, 9 Dec 2012 12:48:19 +0800
> To: chinese at lists.fedoraproject.org
> Subject: Re: [FZH] Õâ¸öÕæµÄÎÞÓïÁË
> 
> ÆäʵÎÒÊÇgnome·Û£¨½öÏÞÓÚ2£©
> ÎÒ¾õµÃgnomeµÄδÀ´ÔÚÓÚ»ØÍ˵½2....
> ²»ÖªµÀδÀ´»á²»»áÓм¯³ÉmateµÄ·¢Ðаæ
> 

GNOME½«»á·ÅÆúFallbackģʽ¡£

> 2012/12/9 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>
> 
> > G·Û»áÂîµÄ
> >
> > --
> >
> >
> > *Yours sincerely,*
> > *Christopher Meng*
> >
> > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> > http://cicku.me
> > http://mirrors.cicku.me
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
 		 	   		  


More information about the Chinese mailing list