[FZH] c++中的override和覆盖的区别

Sun, Yi yi.sun at intel.com
Mon Jul 16 01:23:40 UTC 2012


> ´ÓÎÒ¸öÈ˾­ÑéÀ´¿´£¬ÕâÁ½Õß×î´óµÄÇø±ð¾ÍÊÇÔÚÓø¸ÀàµÄÖ¸ÕëÖ¸Ïò×ÓÀàµÄ¶Ô
> ÏóµÄʱºò£¬override×Ô¶¯µ÷ÓÃ×ÓÀຯÊý£¬µ«redefineµ÷Óø¸ÀຯÊý¡£²»ÖªµÀ
> »¹ÓÐÆäËûÇø±ðÂð£¿
> 

Õâ¸ö±íÊöºÜµ½Î»°¡¡£¡£¡£ÊܽÌÁË¡£

Thanks
   --Yi Sun


> 2012/7/15 Zind <wzmindlog at gmail.com>
> 
> > Ò²¾ÍÊÇ˵ override ÊÇ redefine µÄÌØÊâÇé¿ö
> >
> > 2012/7/15 Zind <wzmindlog at gmail.com>
> >
> > > 2012/6/6 Robin Lee <robinlee.sysu at gmail.com>
> > >
> > >> Ö»Òª×ÓÀàʵÏÖÁËÏàͬ signature µÄº¯Êý£¬¾ÍÊǸ²¸Ç(override)Á˸¸ÀàµÄ
> º¯Êý
> > >
> > >
> > > hi, ÕâÖÖ±íÊöÊDz»×¼È·µÄ¡£
> > > ¸¸ÀàÓë×ÓÀàµÄ³ÉÔ±º¯ÊýµÄ signature Ïàͬ£¬Ó¦¸Ã½Ð redefine Öض¨Ò壬
> ¶ø²»ÊÇ override ¸²¸Ç¡£
> > > ¸¸ÀàÓë×ÓÀàµÄ³ÉÔ±º¯ÊýµÄ signature Ïàͬ£¬ÇÒ¸¸ÀàµÄ³ÉÔ±º¯ÊýΪ
> virtual£¬²ÅÄܳÆΪ override ¸²¸Ç¡£
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >


More information about the Chinese mailing list