[FZH] (no subject)

kevin zhang kevin35zhang at gmail.com
Sat Oct 27 00:43:15 UTC 2012


ÎÒ»»centosÁË  ¹þ¹þ  ¸Ð¾õFCµÄ·þÎñ¹ÜÀíµÈºÜ¶à·½Ê½ºÍREDHATºÍCENTOS ¶¼²»Ì«Ò»Ñù ¼«¶È²»Ï°¹ß

ÔÚ 2012Äê10ÔÂ26ÈÕ ÏÂÎç9:56£¬Gaofeng Zeng <ndtm.idea在gmail.com>дµÀ£º

> Õâ¸öÓÐÓ㬠ºÇºÇ¡£
>
> ÔÚ 2012Äê10ÔÂ26ÈÕ ÉÏÎç9:24£¬zodiac lee <zodiac8765在gmail.com>дµÀ£º
>
> > Èç¹ûÄãʹÓÃgnome shellµÄ»°
> > Õâ¸ö
> >
> https://wiki.archlinux.org/index.php/GNOME_(%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87)#.E5.87.8F.E5.B0.91.E6.A0.87.E9.A2.98.E6.A0.8F.E9.AB.98.E5.BA.A6
> >
> > ¼õÉÙ±êÌâÀ¸¸ß¶È,»òÐíÓÐÓÃ
> > ÔÚ 2012Äê10ÔÂ26ÈÕ ÉÏÎç8:19£¬kevin zhang <kevin35zhang在gmail.com> дµÀ£º
> > > ÓÐûÓÐÈ˾õµÃ Fedora 17 µÄ½çÃ棬£¬£¬¶¥²¿Õ¼ÓÃÌ«¶àµÄ¿Õ¼äÁË£¿   ±ÈÈçΪ¿ªÆôÒ»¸öä¯ÀÀÆ÷£¬£¬¸Ï½ôÕ¼¾Ý¶¥²¿µÄÓ©Ä»¿Õ¼äÌ«¶àÁË
> £¬ÄÇô¿íµÄÒ»Ìõ¿Õ°×
> > > ²»Ì«ÃÀ¹Û  Óа취 ÃÀ»¯²»£¿ ¸÷λ´óÉñ
> > >
> > > 2012/10/26 kevin zhang <kevin35zhang在gmail.com>
> > >
> > >> HELLO ALL
> > >>
> > >> newer coming
> > >> test it
> > >>
> > >> --
> > >> Best wishes
> > >> Kevin Zhang
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Best wishes
> > > Kevin Zhang
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Best wishes
Kevin Zhang


More information about the Chinese mailing list