[FZH] 回复: Re: ibus 要不要加入流行词汇 RPM?

zamirs zamirs at 163.com
Wed Mar 6 14:29:53 UTC 2013


ÎÒ²»Çå³þ×öÊäÈë·¨´Ê¿âÐèҪʲôÑùµÄ·þÎñ×ÊÔ´¡£¿¼Âǵ½¼ÈÈ»FedoraÊÇRed Hat sponsored£¬ÎªÊ²Ã´²»¿¼ÂÇÏÂRed HatµÄ·þÎñÄØ£¿ÀýÈçOpenShift¡£
Èç¹ûweb·þÎñ¾Í¿ÉÒÔ´ïµ½ÒªÇóµÄ»°£¬OpenShiftÊǸö²»´íµÄÑ¡Ôñ°¡¡£


--------------
-------------------------
Zamir SUN
IRC: zsun @ #fedora-zh #fedora-admin on freenode.net
>µ«ÎªÊ²Ã´ Google ÒªÏòÄãÌṩ×ÊÔ´×öËü¹«Ë¾²»Ïà¹ØµÄÊÂÇéÄØ£¿£¿¸üºÎ¿ö Google ÿÄ궼×ÊÖú¿ªÔ´ÉçÇøºÍ¿ªÔ´»î¶¯°¡£¬²»ÐèҪͨ¹ýÕâ¸ö»î¶¯Ê÷Á¢¿Ú±®°¡¡£
>
>Sent from Transformer Prime
>On Mar 6, 2013 7:21 PM, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
>
>> ÄÇΪʲô²»ÄÜÖ±½ÓÓÉGoogleÌṩ·þÎñÄØ¡£Ò»·½Ãæ½ÚÔ¼·ÑÓã¬ÁíÒ»·½Ãæ¶ÔGoogle¿ÉÒÔÊ÷Á¢Á¼ºÃµÄ¿Ú±®¡£
>> ÔÚ 2013-3-6 ÏÂÎç7:19£¬"Liang Suilong" <liangsuilong在gmail.com>дµÀ£º
>>
>> > ²»Óøú Google ЭÉ̵ģ¬Ö±½ÓÂòËûÃǵķþÎñ¾ÍÊÇÁË£¬±ÈÈç GAE ºÍ GCE ʲôµÄ¡£
>> >
>> > Sent from Transformer Prime
>> > On Mar 6, 2013 7:03 PM, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com> wrote:
>> >
>> > > µÄÈ·ÊÇûÓС£¸öÈ˽¨Ò飬ÊDz»ÊÇ¿ÉÒÔ¸úGoogleЭÉÌ Ê¹ÓÃGoogleµÄÏà¹ØµÄ·þÎñÆ÷ºÍ·þÎñ¡£
>> > > ÔÚ 2013-3-6 ÏÂÎç7:00£¬"Tristan Huang" <tristan.j.huang在gmail.com>дµÀ£º
>> > >
>> > > > Á÷ÐдÊÓï¿ÉÒÔ´ÓwikiÖÐ×¥´ÊÌõ£¬±ÈÈ磺
>> > > >
>> > > >
>> > > >
>> > >
>> >
>> http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E9%99%86%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%AF%AD%E8%A8%80%E5%88%97%E8%A1%A8
>> > > >
>> > > > µ¥´¿µÄÁ÷ÐдÊÓïÓ¦¸Ã²»»áÓÐʲô°æȨÎÊÌâ°É£¿
>> > > >
>> > > >
>> > > > ÔÚ 2013Äê3ÔÂ6ÈÕÏÂÎç4:24£¬ <chen.chenchacha在gmail.com>дµÀ£º
>> > > >
>> > > > > On 11:23 Tue 05 Mar   , Peng Wu wrote:
>> > > > > > »¹ÔÚ½øÐе±ÖУ¬»¹µÃ¹ýÒ»Õó¶ù²ÅÄܳö½á¹û£¬ÇëÉԵȡ£
>> > > > > >
>> > > > > > Èç¹û³É¹¦µÄ»°£¬ÎÒ»á֪ͨ´ó¼Ò¡£
>> > > > > >
>> > > > > > ÔÚ 2013-03-05¶þµÄ 11:01 +0800£¬Christopher MengдµÀ£º
>> > > > > > > ½øÕ¹ÈçºÎ£¿
>> > > > > > > ÔÚ 2013-3-5 AM10:57£¬"Peng Wu" <peng.e.wu在gmail.com>дµÀ£º
>> > > > > > >
>> > > > > > > > ¸öÈ˾õµÃÊ×ÏÈÒª½â¾ö´Ê¿âÊý¾ÝµÄÎÊÌ⣬¿ÉÒÔͨ¹ýдÊʶ±ðËã·¨½øÐУ¬Ä¿Ç°
>> > > > > > > > libpinyinÔÚ³¢ÊÔÕâ·½ÃæµÄ¹¤×÷¡£
>> > > > > > > >
>> > > > > > > > sunpinyin´´½¨ÁËopen-gram£¬Ò²Ïë½â¾öÕâ¸öÎÊÌâ¡£
>> > > > > > > >
>> > > > > > > > ÓÐÁË´Ê¿âÊý¾Ýºó£¬¾Í¿ÉÒÔͨ¹ýrpm¸üÐÂÁË.
>> > > > > > > >
>> > > > > > > > ÔÚ 2013-03-04Ò»µÄ 21:27 +0800£¬Christopher MengдµÀ£º
>> > > > > > > > > Hi,
>> > > > > > > > >
>> > > > > > > > > 1ÔÂ·ÝµÄ Release Party
>> > > > > > > > >
>> > > > > > > >
>> > > > >
>> > > >
>> > >
>> >
>> ÉÏÓÐÈËÔø¾­Ìá³ö¸ÄÉÆ´Ê»ãʶ±ðµÄ·½°¸£¬¾ÍÊǼÓÉÏÒ»¸ö±ÈÈçibus-fashionwords(Ϲ±àµÄÃû×ÖÎðÅç)µÄÁ÷Ðдʻã¿â¡£¿â×îºóͨ¹ýRPM¸üУ¬ÒòΪÕâÑù»áûÓÐÔ¶³Ì·þÎñÆ÷µÄ¸üÐÂÎÊÌâ(ºÜ¶àÊäÈë·¨ÐèÒªÁªÍø¸üж԰É)¡£
>> > > > > > > > >
>> > > > > > > > > ÎÒ¿´Î¢ÈíÒѾ­ÓÐÒ»¸ö ¡°Î¢ÈíÆ´Òô¼ò½Ý 2012 Á÷Ðдʻã¸üС±µÄÈí¼þ°ü(KB2723261)£¬¼ÈÈ»Õâ¸ö¿ÉÐУ¬ºÎ²»ÊÔÊÔ£¿
>> > > > > > > > >
>> > > > > > > > > Çó´ó¼ÒÒâ¼û¡£
>> > > > > Õâ¸öÕæµÄÈÃÈËÆÚ´ýÍò·Ö°¡¡£
>> > > > > fedora17µÄʱºò·¢ÏÖÊäÈë·¨ÓÐЩʱºò»á¼ÇÒäÎÒ³£ÓõĴÊÓ»¹Ð¡ÐË·ÜÁËһϡ£²»¹ýÕâ¸ö¼ÇÒäËƺõÊǽðÓãÅƵģ¬Ã»¶à¾ÃÎҵij£ÓôÊÓïÓÖ²»¼ûÁË¡£
>> > > > > ÓÐÁË¿ÉÒÔ¸üеĴʿâÊäÈë·¨¾Íʲô¶¼ºÃ˵ÁË¡£
>> > > > > Æäʵ×î³õû±ØÒª×öµÄÌ«´ó£¬ÓоÍÐÐÁË£¬ÍêÃÀÊÇÒÔºóµÄÊ¡£
>> > > > > --
>> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > >
>> > > > --
>> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > >
>> > > --
>> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >
>> >
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> >
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>


More information about the Chinese mailing list