[FZH] 双系统问题

Qingwei Zhang qzhang.canada at gmail.com
Thu Mar 7 14:12:38 UTC 2013


I agree, and I believe even in desktop environment, English is much
faster than Chinese.

And one more reason that I support typing in English is we also can
post the same questions and answers on some Linux English website,
such as stack overflow.

On Thu, Mar 7, 2013 at 8:57 AM, Mike Manilone <crtmike at gmx.us> wrote:
> Shuangpin user would like to say "I don't care which platform I use,
> typing Chinese is always faster than typing English" If you don't
> believe me, try.
>
> ëpÆ´ÓÑô±íʾ²»¹ÜɶƽÅ_£¬´òÖÐÎľÍÊDZÈÓ¢ÕZ¿ì£¬²»ÐÅ×Ô¼ºÔ‡¡£
>
> ÔÚ 2013-03-07ËÄµÄ 14:17 +0800£¬Xie YunpengдµÀ£º
>> ÓÃÊÖ»ú´ò¾Í²»Ò»ÑùÁË
>>
>>
>> 2013/3/6 Mike Manilone <crtmike at gmx.us>
>>
>> > Is it easy and quick to type English? I think it's wrong. Typing this
>> > sentence is slower than typing the Chinese one.
>> > Œ‘Ó¢ÕZ¸ü¿ì£¿²»ÊÇ°É¡£ß@¾ä¾Í±È´òµÃÓ¢ÕZ¿ì¡£
>> >
>> > ÔÚ 2013-03-04Ò»µÄ 01:07 +0800£¬DrBensonдµÀ£º
>> > > It's easy and quickly to typing....... :D
>> > > ®”ȻݔÈëÖÐÎÄÒ²ÐÐ ^_^
>> > >
>> > > 2013/3/3 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>
>> > >
>> > > > Why do you speak English suddenly.......:)
>> > > > ÔÚ 2013-3-3 PM10:35£¬"DrBenson" <benson at bensontech.net>дµÀ£º
>> > > >
>> > > > > No GUI? then you can use parted or fdisk (MBR mode) or gdisk (GPT
>> > mode),
>> > > > > fdisk will be more easy to use it.
>> > > > >
>> > > > > 2013/3/3 Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>
>> > > > >
>> > > > > > I have no GUI. And fdisk does not support GPT. At last, I just
>> > create
>> > > > > only
>> > > > > > one partition on the new disk. XDD
>> > > > > >
>> > > > > > Sent from Transformer Prime
>> > > > > > On Mar 3, 2013 5:11 PM, "Caius Chance" <me at kaio.net> wrote:
>> > > > > >
>> > > > > > > GPARTED is enough
>> > > > > > >
>> > > > > > >
>> > > > > > > On 3 March 2013 19:07, Liang Suilong <liangsuilong at gmail.com>
>> > wrote:
>> > > > > > >
>> > > > > > > > ÎҸողſ´¶®ÔõôÓà parted À´·ÖÇø¡£¡£XDD
>> > > > > > > >
>> > > > > > > > Sent from Transformer Prime
>> > > > > > > > On Mar 3, 2013 12:50 AM, "Caius Chance" <me at kaio.net> wrote:
>> > > > > > > >
>> > > > > > > > > Œ¦ß€ÊÇ×Ô„ÓLVM, ß@‚€¼¼ÐgŒ¦ì¶SYSADMIN¿ÉÄÜ߀ÓÐһЩÓÃÌŽ, ÎÒ¬FÔÚ¶¼Ö»ÓÃEXT4,
>> > > > > > > > > ÒòžéGPARTED¿ÉÒÔÌŽÀíÒÆ„Ó”µ“þ¶øLVMËƺõ›]ÓÐÄÇüN·½±ã.
>> > > > > > > > >
>> > > > > > > > >
>> > > > > > > > > 2013/3/3 Alick Zhao <alick9188 at gmail.com>
>> > > > > > > > >
>> > > > > > > > > > On Sat, 2 Mar 2013 23:07:15 +0800, ¶ÅºêÓð wrote:
>> > > > > > > > > > > ÎÒµ¹ÊǾõµÃboot·ÖÇøûÓбØÒª·Ö¡£
>> > > > > > > > > > >>
>> > > > > > > > > >
>> > > > > > > > > > Fedora ¹ýȥһֱĬÈÏ·Ö³ö /boot£¬/ ºÍ swap Óà LVM¡£¹ýÈ¥ GRUB ²»ÈÏʶ LVM£¬
>> > > > > > > > > > ËùÒÔ·Ö³ö /boot ÊDZØÐëµÄ¡£²»¹ýΪʲôÉÏ LVM ÄØ£¿ÎªÁËÍƽéÕâÒ»¼¼Êõ£¿
>> > > > > > > > > >
>> > > > > > > > > > Fedora 18 ×Ô¶¯·ÖÇø»¹Óà LVM Âð£¿
>> > > > > > > > > >
>> > > > > > > > > > --
>> > > > > > > > > > Alick
>> > > > > > > > > > Fedora 18 (Spherical Cow) user
>> > > > > > > > > > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
>> > > > > > > > > > --
>> > > > > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> > > > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > > > > > >
>> > > > > > > > > --
>> > > > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> > > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > > > > >
>> > > > > > > >
>> > > > > > > > --
>> > > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> > > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > > > >
>> > > > > > > >
>> > > > > > > --
>> > > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> > > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > > >
>> > > > > >
>> > > > > > --
>> > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > > >
>> > > > > >
>> > > > > --
>> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > > >
>> > > >
>> > > > --
>> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > > >
>> > > >
>> > > --
>> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> >
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> >
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Qingwei Zhang


Do something today that your future self will thank you for.


More information about the Chinese mailing list