[FZH] 如何解决 yum check 时出现的错误?

Tao KY taoky1999 at gmail.com
Sat Oct 5 05:05:24 UTC 2013


ÎÊÌâ½â¾öÁË£¬·Ç³£¸Ðл£¡


ÔÚ 2013Äê10ÔÂ4ÈÕÏÂÎç8:52£¬Easior Lars <easior.lars在yahoo.com>дµÀ£º

> ÎÒÒ²Åöµ½ÁËͬÑùµÄÎÊÌâ:
> $ sudo rpm -e --nodeps acpid-2.0.19
> /var/tmp/rpm-tmp.JHoSGr: line 1: fg: no job control
> error: %preun(acpid-2.0.19-5.fc19.i686) scriptlet failed, exit status 1
> error: acpid-2.0.19-5.fc19.i686: erase failed
>
> ͨ¹ý Google, ·¢ÏÖÓ¦¸ÃÊdzöÏÖÁË bug£¬½â¾ö°ì·¨ÊÇ£º
> $ sudo rpm -e --nodeps acpid-2.0.10 --noscripts
>
> Cheers,
>
> Easior Lars
>
> easior.lars在yahoo.com
> www.shlug.org
>
>
> ________________________________
>  From: Tao KY <taoky1999在gmail.com>
> To: Fedora Chinese <chinese在lists.fedoraproject.org>
> Sent: Friday, October 4, 2013 6:41 PM
> Subject: [FZH] ÈçºÎ½â¾ö yum check ʱ³öÏֵĴíÎó£¿
>
>
> ½ñÌìÔÚÓà yum °²×°³ÌÐòʱ£¬³öÏÖÕâÑùµÄ¾¯¸æ£º
>
> ¾¯¸æ£ºRPM Êý¾Ý¿âÒѱ»·Ç yum ³ÌÐòÐ޸ġ£
> ** ·¢ÏÖ 3 ¸öÒÑ´æÔÚµÄ RPM Êý¾Ý¿âÎÊÌ⣬ 'yum check' Êä³öÈçÏ£º
> acpid-2.0.20-1.fc19.x86_64 ÊÇ acpid-2.0.19-5.fc19.x86_64 µÄ¸±±¾
> kde-settings-kdm-19-23.1.fc19.noarch ÊÇ kde-settings-kdm-19-23.fc19.noarch
> µÄ¸±±¾
> libsfml2-2_0-2.0-17.1.x86_64 ÓÐȱÉÙµÄÐèÇó libGLEW.so.1.6()(64bit)
>
> ÔËÐÐ yum check ºó³öÏÖÌáʾ£º
>
> ÒѼÓÔزå¼þ£ºlangpacks, refresh-packagekit, tidy-cache
> acpid-2.0.20-1.fc19.x86_64 ÊÇ acpid-2.0.19-5.fc19.x86_64 µÄ¸±±¾
> kde-settings-kdm-19-23.1.fc19.noarch ÊÇ kde-settings-kdm-19-23.fc19.noarch
> µÄ¸±±¾
> libsfml2-2_0-2.0-17.1.x86_64 ÓÐȱÉÙµÄÐèÇó libGLEW.so.1.6()(64bit)
> ´íÎó£ºcheck all
>
> ÓÚÊÇÔËÐÐ yum check all£¬Ö®ºóºó³öÏÖµÄÌáʾÓëÉÏÃæÏàͬ¡£
>
> ËäȻûÓдóÓ°Ï죬µ«ÊÇ¿´×ÅÐÄ·³£¬¾õµÃ¿ÉÄÜ»á³öÎÊÌ⣬ÇëÎÊÕâ¸öÎÊÌâÈçºÎ½â¾ö£¿Ð»Ð»¡£
>
> --
> I'm TaoKY. Send From Gmail.
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
I'm TaoKY. Send From Gmail.


More information about the Chinese mailing list