Branch 'f13' - sv-SE/Next.po

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Fri Apr 16 18:57:40 UTC 2010


 sv-SE/Next.po |  88 +++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 file changed, 38 insertions(+), 50 deletions(-)

New commits:
commit 9eb63fda3a69e8fa7e4c40f6c0d6b7aef2885fc9
Author: goeran <goeran at fedoraproject.org>
Date:  Fri Apr 16 18:57:39 2010 +0000

  l10n: Updates to Swedish (sv) translation
  
  Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

diff --git a/sv-SE/Next.po b/sv-SE/Next.po
index c785302..24109ac 100644
--- a/sv-SE/Next.po
+++ b/sv-SE/Next.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Swedish translation of readme-burninng-isos
-# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2009-2010 Free Software Foundation, Inc.
 # Magnus Larsson <fedoratrans at gmail.com>, 2006,2007,2008, 2009.
-# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2009.
+# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2009-2010.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: readme-burning-isos\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-12T04:57:26\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-12 23:53+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-16 20:57+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,69 +16,57 @@ msgstr ""
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
-msgid "Next steps"
-msgstr "Följande steg"
-
-#. Tag: para
-#, no-c-format
-msgid "To boot your computer from the DVD or CDs that you have just produced:"
-msgstr "För att starta datorn från den DVD eller CD du just skapat:"
+msgid "Introduction"
+msgstr "Introduktion"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid ""
-"Insert the DVD or CDROM#1, then turn off your computer with the disc still "
-"in the drive."
+"The Fedora Project distributes Fedora in the form of <firstterm>ISO image "
+"files</firstterm> that you can download from the Internet. You can transfer, "
+"or <firstterm>burn</firstterm>, these ISO image files to a blank CD or DVD "
+"and then use this disc to install Fedora on a computer."
 msgstr ""
-"Mata in DVD:n eller CDROM&nbsp;nr.&nbsp;1 och stäng sedan av datorn medan "
-"skivan fortfarande ligger i enheten."
+"Fedoraprojektet distribuerar Fedora i form av <firstterm>ISO-avbildsfiler</"
+"firstterm> som du kan hämta från Internet. Du kan överföra, eller "
+"<firstterm>bränna</firstterm>, dessa ISO-avbildsfiler till en tom CD eller "
+"DVD och sedan använda denna skiva för att installera Fedora på en dator."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid ""
-"Restart your computer. As the computer starts, watch for a message that "
-"tells you to press a certain key to choose a boot device. The key varies "
-"from computer to computer but, on many systems, the required key will be "
-"<keycap>F12</keycap>, <keycap>F2</keycap>, <keycap>F1</keycap>, <keycap>Esc</"
-"keycap>, or <keycap>Delete</keycap>. Press the required key and select the "
-"CD or DVD drive that contains your disc."
+"This document shows you how to download these image files and burn them to a "
+"disc using a few common tools. This document assumes that you have no "
+"experience with Linux."
 msgstr ""
-"Starta om datorn. Titta när datorn startarefter ett meddelande som säger "
-"att du skall trycka någon viss tangeng för att välja startenhet. Tangenten "
-"varierar från dator till dator, men på många system är tangenten som behövs "
-"<keycap>F12</keycap>, <keycap>F2</keycap>, <keycap>F1</keycap>, <keycap>Esc</"
-"keycap> eller <keycap>Delete</keycap>. Tryck den nödvändiga tangenten och "
-"välj CD- eller DVD-enheten där skivan finns."
+"Detta dokument visar hur du hämtar dessa avbildsfiler och bränner dem till "
+"en skiva med några vanliga verktyg. Detta dokument antar inte att du har "
+"någon erfarenhet av Linux."
+
+#. Tag: title
+#, no-c-format
+msgid "Third-party software"
+msgstr "Tredepartsprogramvara"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid ""
-"If your computer does not offer you a boot menu, and a Fedora boot screen "
-"does not appear shortly after the computer starts, you might need to change "
-"the computer's boot sequence in its BIOS. Refer to the documentation that "
-"came with your computer for instructions. The details of this procedure vary "
-"widely from computer to computer."
+"The Fedora Project only supports software that is part of the Fedora "
+"distribution"
 msgstr ""
-"Om din dator inte har någon startmeny, och ingen uppstartsskärm för Fedora "
-"dyker upp strax efter att datorn startar, kan du behöva ändra datorns "
-"startsekvens i dess BIOS. Se dokumentationen som följde med datorn för "
-"instruktioner. Detaljerna i denna procedur varierar mycket från dator till "
-"dator."
+"Fedoraprojektet stödjer bara programvara som är del av Fedoradistributionen"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
-"When the Fedora boot screen appears, you can proceed to install Fedora. "
-"Refer to the <citetitle>Fedora &PRODVER; Installation Quick Start Guide</"
-"citetitle> for basic instructions for most desktop and laptop computers, or "
-"the <citetitle>Fedora &PRODVER; Installation Guide</citetitle> for a full "
-"set of installation instructions. Both documents are available from <ulink "
-"url=\"http://docs.fedoraproject.org\" />."
+"Other software mentioned in this article is intended to guide you in the "
+"right direction. The Fedora Project is not responsible for nor endorses "
+"those software packages, and their use is described here merely for your "
+"convenience. This is not intended to be a comprehensive guide to burning "
+"ISOs under every operating system."
 msgstr ""
-"När Fedoras startskärm dyker upp kan du gå vidare med att installera "
-"Fedora. Se <citetitle>Fedora &PRODVER; snabbstartsguide för installation</"
-"citetitle> för grundläggande instruktioner för de flesta skrivbordsdatorer "
-"och bärbara datorer, eller <citetitle>Fedora &PRODVER; installationsguide</"
-"citetitle> för fullständiga installationsinstruktioner. Båda dokumenten "
-"finns tillgängliga från <ulink url=\"http://docs.fedoraproject.org\"></"
-"ulink>."
+"Andra program som nämns i denna artikel är avsedd som en vägledning i rätt "
+"riktning. Fedoraprojektet ansvarar inte för och förespråkar inte dessa "
+"program, utan deras användning beskrivs här är endast som en hjälp. Detta "
+"inte avsett som en komplett vägledning för att bränna ISO-filer under alla "
+"operativsystem."
More information about the docs-commits mailing list