கருத்தரங்க அட்டவணை..

ஆமாச்சு amachu at fedoraproject.org
Sun Aug 22 03:32:32 UTC 2010


On Sunday 22 Aug 2010 8:52:27 am ஆமாச்சு wrote:
> வணக்கம்
> 
> தமிழ்க் கணிமை செயல்திட்டக் கருத்தரங்கத்திற்கான அட்டவணை 21-08-2010 நடைபெற்ற
>  தமிழ்க் கணிமை கூடுதலின்போது தயார் செய்யப்பட்டது.
> 
> 9.00 – 9.30 - தொடக்கம்
> 
> 9.00-10.15 - கட்டற்ற இயங்குதளங்களில் பன்மொழிக் கையாள்கை - அடிப்படை
> 

9.30 - 10.15 - கட்டற்ற இயங்குதளங்களில் பன்மொழிக் கையாள்கை - அடிப்படை

--

ஆமாச்சு


More information about the tamil-users mailing list