Status F10 prevoda

Часлав Илић caslav.ilic at gmx.net
Fri Nov 21 01:15:23 UTC 2008


> [: Miloš Komarčević :]
> 3. Ostavljanje na latinici, ali uvek u nominativu

Осим што људи тако нити говоре нити пишу, што би био формализам наметнут
туђим културно-језичким обичајима (мора мало харанге...), да, не видим зашто
ова варијанта не би могла у свакој ситуацији да се граматички прописно
примени.

Само треба пописати појмове, тако да се се сваки представи склопом општа
плус лична именица („<нешто> Fedora“), у свакој ситуацији у тексту
препознати на који се појам Fedora односи, и убацити један од записаних
појмова са променом само на општој именици. Присвојни придев се, чисто
граматички, увек може заменити генитивом.

На пример, видим одмах два појма (која документује Википедија): „пројекат
Fedora“ и „(оперативни) систем Fedora“. Па онда:

„To become a Fedora Translator, you must...“ -> „Да бисте постали преводилац
пројекта Fedora, морате...“ (уместо обичног „Федорин преводилац“);

„Images for components included in Fedora“ -> „Одрази за компоненте увршћене
у систем Fedora“ (уместо обичног „у Федору“)

„Fedora hardware profiler.“ -> „Извидник хардверског профила система
Fedora.“ (уместо „Федорин извидник“)

„Learn more about Fedora“ -> „Научите више о систему Fedora“ (уместо „о
Федори“)

„Fedora websites“ -> „Веб странице пројекта Fedora“ (уместо „Федорине веб
странице“)

„Fedora 9 Release Notes“ -> „Белешке о издању система Fedora 9“ (уместо
„Федоре 9“)

итд.

Мислим да је ово тачно како је Мајкрософт радио у својим (неким) преводима;
ове префиксне опште именице зваху „поштапалице“...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20081121/65fad598/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list