[PATCH v2 05/14] Recipes.ENRT: add GreOvsTunnelRecipe