[PATCH 07/14] NetTestCommandSystemConfig: Modifying result